2:58
Đã đăng 25 Tháng 11 2015
The strangest chemical in the universe

The strangest chemical in the universe

hoặc
продолжительность: 2:58
Posted on 25 Tháng 11 2015
Mô tả
Water is an amazing substance. It facilitated the emergence of life on our planet, and still facilitates its existence nowadays.
Từ được đề xuất
a cell - pin
challenge - bài bác
a chemical - hoá phẩm
to cover - che
to create - gây nên
culture - canh tác
dense - ngu si
to embed - ấn vào
to enable - cho phép
environment - cảnh chung quanh
to evolve - giải bày
existence - còn lại
to float - làm ngập lụt
heat - hơi nóng
to keep - tuân theo
liquid - trong
a nutrient - chất bổ dưỡng
perfect - hòa âm
profound - sâu
protective - bảo vệ
to rise - tăng lên
rock - con quay vụ
to shape - bày ra kế hoạch
soil - chổ bùn lầy
solar - thuộc về mặt trời
solid - chắc
a spirituality - tài sản của giáo hội
strange - không quen
a surface - mặt
to survive - còn sống
unlike - khác