1:36
Đã đăng 5 Tháng 12 2015
Great white sharks

Great white sharks

hoặc
продолжительность: 1:36
Posted on 5 Tháng 12 2015
Mô tả
American director Skyler Thomas makes films about sharks. This time he was lucky enough to capture something very interesting on camera.
Từ được đề xuất
a bite - cắn
bottom - đóng đáy
to capture - bắt
a chunk - một khúc gỗ
conveyor belt - băng chuyên
fall out - ngã ra ngoài
a filmmaker - nhà làm phim
footage - chiều dài
for years - trong nhiều năm
forward - hiển nhiên
full-time - nguyên ngày
impressive - cãm động
in the wild - trong thế giới hoang dã
initially - chữ đầu tên
to inspire - gây ra
to move - di cư
non-profit - không sanh lợi
an organisation - cơ quan
powerful - ảnh hưởng
prey - bắt làm mồi
rare - hãn hửu
a row - cuộc cải nhau
to sever - chia ra
a skull - sọ
throughout - suốt đời
up close - đến gần

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English