7:00
Đã đăng 21 Tháng 4 2013
Wisdom from Films

Wisdom from Films

hoặc
продолжительность: 7:00
Posted on 21 Tháng 4 2013
Mô tả
This video includes a compilation of insightful phrases, which were taken from 40 famous American films and cartoons. The phrases are grouped by their meaning, so do not be surprised with the repetition of the same thoughts.
рубрики:
Động lực
Từ được đề xuất
an ally - đồng minh
busy - chăm lo việc
capable - có khả năng
a consequence - ảnh hưởng
to contribute - chịu phần
to define - định nghĩa
a desperation - cùng đường
a destiny - định mạng
eventually - sau cùng
to guess - đoán chửng việc gì
imaginative - giàu tưởng tượng
influence - ảnh hưởng
to judge - đánh giá
a lifeguard - đội kỵ binh
lovely - kiêu sa
luminous - chói lọi
to offer - biếu
opportunity - dịp tốt
a path - đường mòn
to rejoice - hân hoan
a shot - cú sút banh
a stream - sông
to strive - chiến đấu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English