Inside Yemen’s Hand-Carved Rock Palace

Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 7 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 19 giây.
Mô tả
In Yemen, a country that is not the so popular among the tourist due to its political situation, there is a hidden treasure — an amazing in its beauty and unusual architecture building. Dar al-Hajar, or Imam's Rock Palace, seems to have merged with a high rock it is located on. This incredible symbiosis of nature and architecture is a real gem of the Middle East.
Từ được đề xuất
to appear - chứng tỏ rằng
to carve - cắt
decoration - nghề trang hoàng
due to - mắc nợ
exterior - bên ngoài
lead - bọc chì
a local - chổ địa phương
man-made - do con người tạo ra
otherwise - khác hơn
a palace - cung điện
rather than - thay vì
a residence - chổ ngụ
rock - con quay vụ
a sanctuary - nơi tôn nghiêm
spiritual - thuộc về linh hồn
a story - cách sắp đặt
summer home - Nhà mùa hè
a well - buồng thang máy