1:41
Đã đăng 18 Tháng 8 2015
You
hoặc
продолжительность: 1:41
Posted on 18 Tháng 8 2015
Mô tả
Watch the true love create beauty. Enjoy an amazing story of a man, a woman and flowers that makes us fall in love with someone not only on Valentine's Day, but everyday.
Từ được đề xuất
a curl - bĩu môi
to drop - rơi
to hide - che
to ignore - không chấp nhận
a kiss - ôm nhau hôn
known - nhận ra
to laugh - cười
nerve - gân
principle - mối khởi đầu
a smile - nụ cười
strict - chính xác
stubborn - bướng bỉnh
wonderful - kinh ngạc
yourself - của chính anh

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип