2:44
Đã đăng 5 Tháng 6 2017
Mark Zuckerberg’s speech at Harvard commencement
(part one)

Mark Zuckerberg’s speech at Harvard commencement
(part one)

hoặc
продолжительность: 2:44
Posted on 5 Tháng 6 2017
Mô tả
Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, received an honorary degree from Harvard University which he dropped out of back in 2005. At the commencement ceremony, Zuckerberg gave a formal speech in which he told about his attitude towards Harvard and modern world and about his view on the tasks and difficulties this generation of graduates was facing.
Từ được đề xuất
apart - cách nhau
to beat - đánh đập
class - cấp
congratulations - Xin chúc mừng
a decade - bộ mười cuốn
downstairs - ở lầu dưới
especially - riêng đặc biệt
faculty - năng lực
generation - sự sanh ra
a graduate - người có học
to honor - làm vẻ vang
a lecture - bài học
memory - kỷ niệm
pouring rain - mưa như trút
proud - kiêu căng
to remember - nhớ lại
a speaker - diển giả
speech - lời nói
to swear - nguyền rủa
technically - kỹ thuật
tough - dai
unlikely - có lẽ
worth it - đáng giá
a yard - sân có rào chung quanh