Тест словарного запаса английского языка
Bạn biết bao nhiêu từ tiếng Anh?

Hãy đưa ra câu trả lời trung thực,
tôi sẽ kiểm tra!
Chọn các từ mà bạn đã biết chắc chắn!
homework
never
eye
rich
match
wine
yet
understandable
above
gate
useless
throw
desire
depart
belief
conceptualize
bleed
recollection
eliminate
modesty
knot
moth
poise
comprise
emphasis
inquiry
smug
downslope
incinerator
tantrum
upend
irrevocably
oscillate
dingy
reappraisal
antebellum
1 của 2
Tiếp tục

Chọn bản dịch chính xác

Tôi quên rồi