Tạo vốn từ vựng
Bạn học 5 từ mỗi ngày, 150 từ mỗi tháng
Từ mới cho ngày hôm nay
Từ sẵn sàng cho ngày hôm nay (0)
Không có từ nào sẵn sàng để sửa đổi
Từ mới để học (20140)
viaduct, disgraceful, whoop, jiggy, geezer, tinker, cock, thud, gasp, loom
Từ đã sẵn sàng (0)
Không có từ nào sẵn sàng
Để biết kích thước vốn từ vựng của bạn, hãy làm một bài kiểm tra.
Làm bài kiểm tra
20140 từ thêm vào từ điển của bạn
Trong số đó:
20140 từ chờ để được thực hành