1. Xác định mục tiêu của bạn
Chỉ định bao nhiêu từ (năm, mười hoặc mười lăm) bạn muốn học mỗi ngày và vào những ngày nào. Và khi bạn chán, chỉ cần thay đổi các tham số này trong cài đặt Xây dựng từ điển.
2. Học với thuật toán Super memo
Ôn lại từ bạn đang học năm lần mà không mắc lỗi và với khoảng thời gian tăng dần giữa các buổi ôn. Bằng cách đó, bạn chắc chắn sẽ thuộc nó.
3. Học từ đúng lúc
"Sửa lại các từ ""sẵn sàng"" (sẵn sàng để được sửa đổi) vào ngày bắt buộc trước khi nửa đêm đến. Nếu không, họ trở lại giai đoạn học tập trước đó."
4. Theo dõi tiến trình của bạn
Kiểm tra thông tin về việc hoàn thành, không hoàn thành hoặc hoàn thành quá mức kế hoạch trong lịch sử các buổi học của bạn.
5. Nhận phần thưởng
Hoàn thành kế hoạch hàng ngày - nhận được 1 điểm puzzle

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English